Alternate Minority Spellings in China
Miao Lady
 1. Bonan (Bao'an)
 2. Bouyei (Bouyi) (Buyi)
 3. Blang (Bulang) (Bulong)
 4. De'ang (Deang) (Benglong)
 5. Derung (Dulong, Drung)
 6. Tu (Du)
 7. Gelao (Gelo)
 8. Hani (also as Ahka and Hakka)
 9. Hezhen (Hezhe)
 10. Gin (also as Jing)
 11. Jingpo (also as Kachin)
 12. Jino (Jino) (Junuo)
 13. Kazakh (Kazak)
 14. Kirgiz (Kirghiz)
 1. Korean (also as Chaoxian)
 2. Lhoba (Loba) (Luoba)
 3. Monba (Moinba) (Mongba) (Monpa) (Mönpa) (Menba)
 4. Miao (also as Hmung)
 5. Mulao (Mulam)
 6. Naxi (Nakhi) (Nahi)
 7. Oroqen (Oroqin)
 8. Tatar (Tartar) (Tartars)
 9. Uygur (Uigur)
 10. Uzbek (Ozbek)
 11. Va (Wa)
 12. Yugur (Yugu)
 13. Xibe (Xibo) (Sibe)
Miao Lady