Alternate Minority Spellings in China

The Chinese have some Different Spellings and Different Names for some of the Minorities
Not all Lists have the Same 56 Nationalities

Miao Lady
 1. Bonan (Bao'an)
 2. Bouyei (Bouyi) (Buyi)
 3. Blang (Bulang) (Bulong)
 4. De'ang (Deang) (Benglong)
 5. Derung (Dulong, Drung)
 6. Tu (Du)
 7. Gelao (Gelo)
 8. Hani (also as Ahka and Hakka)
 9. Hezhen (Hezhe)
 10. Gin (also as Jing)
 11. Jingpo (also as Kachin)
 12. Jino (Jino) (Junuo)
 13. Kazakh (Kazak)
 14. Kirgiz (Kirghiz)
 1. Korean (also as Chaoxian)
 2. Lhoba (Loba) (Luoba)
 3. Monba (Moinba) (Mongba) (Monpa) (Mönpa) (Menba)
 4. Miao (also as Hmung)
 5. Mulao (Mulam)
 6. Naxi (Nakhi) (Nahi)
 7. Oroqen (Oroqin)
 8. Tatar (Tartar) (Tartars)
 9. Uygur (Uigur)
 10. Uzbek (Ozbek)
 11. Va (Wa)
 12. Yugur (Yugu)
 13. Xibe (Xibo) (Sibe)
Miao Lady