33 China Administrative Divisions by Population Density in Decreasing Density Order
This lists all provinces, autonomous regions, special administrative regions, and municipalities
Rank Division Name Pop. Density
in Sq km
1 Macau S.A.R. 16,921
2 Hong Kong S.A.R. 6,380
3 Shanghai Municipality 2,747
4 Beijing Municipality 1309
5 Tianjin Municipality 859
6 Jiangsu 724
7 Shandong 586
8 Henan 582
9 Guangdong 467
10 Zhejiang 463.7
11 Anhui 463.5
Rank Division Name Pop. Density
in Sq km
12 Chongqing Municipality 379
13 Hebei 363
14 Hubei 324
15 Hunan 316
16 Fujian 289.2
17 Liaoning 289.0
18 Jiangxi 257
19 Hainan 241
20 Guizhou 222
21 Shanxi 213
22 Guangxi 207
Rank Division Name Pop. Density
in Sq km
23 Shaanxi 180.0
24 Sichuan 179.9
25 Jilin 145
26 Yunnan 112
27 Ningxia 89.1
28 Heilongjiang 83.0
29 Gansu 57.7
30 Inner Mongolia 20.2
31 Xinjiang 11.8
32 Qinghai 7.48
33 Tibet 2.23
Return to China Political Unit Choices