33 China administrative divisions by Population Life Expectancy i Decreasing Life Expectancy Order
Rank Division Name Life Expectancy
1 Macau 82.12
2 Hong Kong 81.5
3 Shanghai 80.97
4 Beijing 76.1
5 Tianjin 74.91
6 Zhejiang 74.7
7 Shandong 73.92
8 Jiangsu 73.91
9 Liaoning 73.34
10 Guangdong 73.27
11 Jilin 73.1
Rank Division Name Life Expectancy
12 Hainan 72.92
13 Fujian 72.55
14 Hebei 72.54
15 Heilongjiang 72.37
16 Anhui 71.85
17 Chongqing 71.73
18 Shanxi 71.65
19 Henan 71.54
20 Guangxi 71.29
21 Sichuan 71.2
22 Hubei 71.08
Rank Division Name Life Expectancy
23 Hunan 70.66
24 Ningxia 70.17
25 Shaanxi 70.07
26 Inner Mongolia 69.87
27 Jiangxi 68.95
28 Gansu 67.47
29 Xinjiang 67.41
30 Qinghai 66.03
31 Guizhou 65.96
32 Yunnan 65.49
33 Tibet 64.37
Return to China Political Unit Choices