Urumqi and The Xinjiang Autonomous Region -- Return

Lake Tianchi - Tianchi, or "Lake of Heaven", is about 30 miles southeast of Urumqi.

Lake Tianchi