Qingdao, (Translation -- Green Island) Shandong Province, China, 1982 - Page 1
City of Qingdao Qingdao Aquarium Qingdao Greeting House Qingdao Museum
1. City of Qingdao 2. Qingdao Aquarium 3. Qingdao Greeting House 4. Qingdao Museum
The Bei Hai River in Laoshan Laoshan Baxian Dun Nan Hai Road Zheng Yang Guan Road
5. Bei Jui Shui River 6. Baxian Dun Cliffs 7. Nan Hai Road 8. Zheng Yang Guan Road

Return to China Tourism    On to Qingdao Page 2 ⇨
Click on Any Image for a Big Picture and Description